Services/ usługi

Components, ready-made kits, production technology incl. dedicated software.

Podzespoły, gotowe zestawy, technologia produkcji włącznie z dedykowanym oprogramowaniem.

We manufacture components for POS exhibitions as well as complete elements such as stands, displays, POS racks etc.
We also offer complete technology for manufacture such components incl. forming machine, printing technology, our unique dedicated production supporting software with training.

Wykonujemy komponenty do produkcji wystaw POS, jak również kompletne zestawy jak standy, displaye, regały itp.
Oferujemy również kompletną technologię do produkcji takich komponentów w tym maszyny formujące, technologie druku, nasze unikalne dedykowane oprogramowanie wspierające produkcję.